Algemene gegevens

 1. Naam:
  Stichting Museum Electro-Radio-Nostalgie

 2. RSIN of fiscaal nummer:
  8136.21.689

 3. Contactgegevens:
  Stichting Museum Electro-Radio-Nostalgie
  Johan Wagenaarstraat 20
  7557VH Hengelo
  Tel. 074-2505535
  E-mail: radiomuseum@home.nl
  Website: www.radiomuseum-hengelo.nl

 4. Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden:
  Voorzitter: H. de Groot
  Secretaris: A. van der Veen
  Penningmeester: F. de Groot

 5. Beleidsplan:
  Na de verhuizing naar het nieuwe museumgebouw in 2009 is de depot-apparatuur die tijdens de verhuizing op diverse locaties in Hengelo was opgeslagen, naar het museum teruggehaald. In 2011 zijn deze werkzaamheden afgerond en is begonnen met een beleidsmatige aanpak van de activiteiten.
  a. In 2011 werd begonnen met het opnieuw inventariseren van de collectie, waarbij de basisgegevens van alle apparaten, inclusief foto, in een computersysteem worden opgenomen. Dit project loopt nog en zal in 2017 worden voortgezet.
  b. In de expositieruimte worden foto’s van de collectie op een monitor gepresenteerd. Gestreefd wordt naar het verkrijgen van een betere projectiemogelijkheid.
  c. Op de website worden diverse foto’s van de collectie in wisselende samenstelling gepresenteerd.
  d. De schemacollectie van het radiomuseum is geënventariseerd en in een computerbestand vastgelegd. Via de website kunnen electronische kopieën door derden worden aangevraagd. In overleg met de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio (NVHR) wordt er in voorkomend geval vanuit de Schematheek van de NVHR doorverwezen naar de website van het radiomuseum.
  e. De collectie technische boeken, omroephistorische boeken en historische tijdschriften van het radiomuseum is geënventariseerd en in een computerbestand vastgelegd. De collectie wordt op de website gepubliceerd. Derden kunnen boeken en tijdschriften ter plekke in het museum inzien; de literatuur wordt niet uitgeleend.
  f.Er worden voortdurend toestellen uit de collectie getest op functioneren. Voor zover mogelijk worden defecte toestellen gerepareerd.
  g. Met enige regelmaat worden er deeltentoonstellingen ingericht met wisselende thema’s als draagbare radio’s, verlichtingshistorie, huishoudelijke apparaten.
  h. De publiciteitsfolder van het radiomuseum is vernieuwd. Ook is een sticker gemaakt, die op plaatsen waar veel publiek komt kan worden opgeplakt. Er zal nog een plan voor de verspreiding van de folder en sticker worden gemaakt.
  i. Naast de website is het radiomuseum ook aanwezig op Facebook en wordt er informatie gepubliceerd op de website MijnStadMijnDorp van het Historisch Centrum Overijssel.

 6. Beloningsbeleid:
  De leden van het bestuur en overige medewerkers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  Bestuursleden en overige medewerkers ontvangen geen vergoeding voor in verband met de stichting gemaakte reiskosten.

 7. Doelstelling:
  De stichting heeft ten doel het verzamelen, restaureren, conserveren, inventariseren en tentoonstellen van historische technische apparatuur, zoals:
  a. radio- en televisieapparaten;
  b. electrische huishoudelijke apparaten;
  c. verlichtingsapparatuur en installatiemateriaal;
  d. scheepvaart-electronica en industriële meetapparatuur;
  e. militaire electronica, zoals communicatieontvangers of soortgelijke apparatuur;
  f. fijnmechanische apparatuur;
  alsmede van al hetgeen hier direct of indirect hiermede te maken heeft, waaronder documentatie.
  Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het exploiteren van een gebouw, waarin de verzameling van de stichting tentoongesteld zal worden;
  b. het geven van bekendheid door middel van publicaties, brieven, folders, affiches en soortgelijke middelen aan het bestaan en de doelstelling van de stichting;
  c. het verzorgen van rondleidingen door deskundige personen van schoolklassen en andere geïnteresseerden, in groepsverband of individueel;
  d. het uitgeven van of meewerken aan publicatie inzake de ontwikkeling van de radio;
  e. het - incidenteel - uitlenen van voorwerpen aan derden;
  f. alle overige middelen, in de ruimste zin, welke met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  Jaarverslag activiteiten 2016.
  Het radiomuseum is voor het publiek toegankelijk op zaterdagmiddag en in de zomertijd ook op woensdagmiddag. Daarnaast kunnen groepen op afspraak het museum bezoeken. Het bezoekersaantal in 2016 was circa 1000 personen.
  In 2016 is de her-inventarisatie van de aanwezige apparaten voortgezet. Van elk apparaat worden de basisgegevens en een foto in een computersysteem vastgelegd.
  Een selectie van de foto’s wordt op de website van het museum in wisselende samenstellingen getoond.
  In 2013 is begonnen met het inventariseren van de collectie technische en radio-historische boeken historische tijdschriften. De gegevens zijn inmiddels in een computersysteem vastgelegd en worden op de website gepubliceerd.
  Ook de schemacollectie van het radiomuseum is in een computersysteem vastgelegd. Derden kunnen een electronische kopie van een schema aanvragen via de website. Hiervan wordt regelmatig gebruik gemaakt, ook internationaal. De beschikbare schema’s worden tevens via de website van de NVHR gepubliceerd.
  In 2016 is de publiciteitsfolder van het radiomuseum weer vernieuwd. Door de grafische werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren worden de kosten laag gehouden. Er is tevens is een publiciteits-sticker gemaakt om op veelbezochte plaatsen te kunnen opplakken.
  In 2016 hebben we enkele donateurs voor het radiomuseum kunnen inschrijven.
  Met enige regelmaat vindt er lokaal overleg plaats met andere musea en verzamelaars.

 9. Financiële verantwoording:
  Financieel verslag 2016.

  Inkomsten: Donatie € 175
    Vrije gift bezoekers € 520
    Totaal € 695
   
  Uitgaven: Betalingsverkeer ING € 92
    Telefoon € 156
    Drukwerk folders € 136
    Contributie NVHR € 36
    Diverse benodigheden € 120
    Totaal € 540

  Het pand waarin het museum is gevestigd is eigendom van voorzitter H. de Groot. Stichting Museum Electro-Radio-Nostalgie is geen huur verschuldigd voor het gebruik van het pand. Kosten voor gas, water, electra, verzekering en de pandgebonden belastingen en lasten worden door dhr. H. de Groot privé betaald.

  De kosten voor huishoudelijke benodigdheden worden door de medewerkers betaald.